Thank you for supporting BMAM Expo Asia

Due to realignment to our strategy, BMAM Expo Asia will be part of a brand new construction and building event. As such, the 2020 edition of BMAM Expo Asia will not take place. More details will be available shortly.

We would like again to thank you for your interest in BMAM Expo Asia, and we look forward to your future support.

หลังจากการประชุมเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปคณะผู้จัดงานตัดสินใจปรับกลยุทธ์โดย งาน BMAM Expo Asia จะเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้างานใหม่ ด้านการก่อสร้างและอาคาร คณะผู้จัดงานจึงตัดสินใจระงับการจัดงาน BMAM Expo Asia ในประเทศไทยปี 2563

โดยผู้สนใจจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้

ทั้งนี้บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานดังกล่าว ใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนใจในงาน BMAM Expo Asia  และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกครั้งนึง